පරිගණක ලෝකය

පරිගණක දැනුම පිපාසිතයන්ගේ පාරාදීසය.....

අපගේ සේවාවන් ..

පරිගණක තාක්ෂණික කරුණු, සාමාන්‍ය පෙළ උසස්පෙළ තොරතුරු තාක්ෂණික දැනුම සහ අත්‍යවශ්‍ය මෘදුකාංග වැනි සේවාවන් මෙම අඩවියෙන් ඔබට ලබාගත හැක

What we offer

Kaldi is the ultimate spot for coffee lovers who want to learn about their java’s origin and support the farmers that grew it. We take coffee production, roasting and brewing seriously and we’re glad to pass that knowledge to anyone.

We sell green and roasted coffee beans that are sourced directly from independent farmers and farm cooperatives. We’re proud to offer a variety of coffee beans grown with great care for the environment and local communities. Check our post or contact us directly for current availability.

We offer a small, but carefully curated selection of brewing gear and tools for every taste and experience level. No matter if you roast your own beans or just bought your first french press, you’ll find a gadget to fall in love with in our shop.

Our values

Coffee is an amazing part of human culture but it has a dark side too – one of colonialism and mindless abuse of natural resources and human lives. We want to turn this around and return the coffee trade to the drink’s exhilarating, empowering and unifying nature.

Latest stories